Polityka prywatności

Polityka Prywatności – Lawenda Public Relations Sp. z o.o.

W związku z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), przygotowaliśmy Politykę prywatności, która określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, plików cookies oraz innych technologii.

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lawenda Public Relations Sp. z o.o.; Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS: 0000737045, NIP: 701-082-75-32, REGON: 701-082-75-32, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł (dalej: Lawenda Public Relations).

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Inspektor został wyznaczony, aby umożliwić kontaktu w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz skorzystania z praw przysługujących związanych z ich przetwarzaniem. Lawenda Public Relations powierzyło rolę inspektora Agnieszce Kuźmie-Filipek.

Kontakt do inspektora:

– elektronicznie: Agnieszka Kuźma-Filipek, e-mail: biuro@lawendapr.com

– listownie: Lawenda Public Relations Sp. z o.o.; Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor RODO.

Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy

Lawenda Public Relations przetwarza wyłącznie niezbędne dane, które służą realizacji celu ich przetwarzania. W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzamy między innymi następujące dane osobowe:

– dane identyfikujące: imię, nazwisko;

– dane kontaktowe: adres, numer telefonu, adres e-mail;

– inne podane przez Państwa

Kiedy zbieramy dane osobowe

Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w związku z:

– podejmowanymi działaniami public relations,

– podejmowaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronie formularzy kontaktowych i innych podobnych wirtualnych narzędzi,

–  w przypadku kierowania do ADO korespondencji elektronicznej lub papierowej,

– nawiązywaniem relacji handlowych z potencjalnymi kontrahentami,

– prowadzeniem postępowań rekrutacyjnych.

Państwa prawa związane z danymi osobowymi

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

– prawo żądania sprostowania danych osobowych,

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

– prawo wycofania zgody,

– prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wtedy, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych w związku z procesami rekrutacyjnymi przechowujemy je do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub nie dłużej niż rok, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie w celu przyszłych rekrutacjach.

Profilowanie

Profilowanie wykorzystywane jest wyłącznie w celach marketingowych w związku z działaniem naszej strony internetowej (Serwis) dostępnej pod adresem www.lawendapr.com oraz profilach społecznościowych: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/lawenda-public-relations/).

W celu analitycznym i targetowania reklam, tj. prezentowania reklamy określonej grupie docelowej (tzw. profile użytkowników), mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron, aktywności w Serwisie, zanonimizowane dane geolokalizacyjne i socjodemograficzne. ADO nie wykorzystuje żadnych danych osobowych.  W celu analitycznym i reklamowym zanonimizowane dane demograficzne zestawiane z danymi behawioralnymi (które mogą być przetworzone w postaci anonimowych profili behawioralnych użytkowników zawierających anonimowe informacje o określonych zachowaniach w Serwisie) mogą być wykorzystywane przez Serwis, a także udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem, iż  żadne dane umożliwiające zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej (użytkownika) ani żadne dane identyfikujące system, z którego użytkownik korzysta (m.in. adres IP) nie są udostępniane ani wykorzystywane.

Szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies i zbierania danych w sposób automatyczny zostały określone w niniejszym dokumencie w jego dalszej części.

Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w chwili ich dobrowolnego podania na przykład w przypadku wysłania do nas tzw. wiadomości prywatnej za pośrednictwem profili społecznościowych lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy podane w Serwisie.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Lawenda Public Relations będzie przekazywać Państwa dane osobowe:

– podmiotom przetwarzającym dane w imieniu ADO,

– podmiotom uprawnionym przepisami prawa,

– podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Państwa.

Termin odpowiedzi i realizacji żądań

Zawsze dokładamy starań, aby jak najszybciej udzielić odpowiedzi i zrealizować Państwa żądanie. Odpowiedzi postaramy się udzielić w ciągu 14 dni, natomiast nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia.

Bezpieczeństwo Państwa danych

ADO oświadcza, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu przestrzeganie RODO, w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych

Przetwarzamy Państwa dane w związku z RODO i obowiązywaniem innych aktów prawnych:

– Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

– Kodeksu cywilnego

– uzasadnionego interesu prawnego ADO, np. realizacji zawartych umów.

Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do UODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres strony internetowej https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Dane zbierane automatycznie i wykorzystywanie plików cookies

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony Internetowej.

Serwis – strona internetowa w domenie lawendapr.com.

Reklamodawca – podmiot trzeci dokonujący odpłatnego zakupu powierzchni reklamowej w Serwisie.

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej.

Prawa autorskie

Wszystkie materiały publikowane na stronach Serwisu są objęte prawem autorskim. Dotyczy to zarówno treści tworzonych przez Lawenda Public Relations, jak i inne osoby – w tym Użytkowników Serwisu. Przedruk i kopiowanie materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku jest łamaniem obowiązujących przepisów prawa.

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność

Dostęp do wszelkich treści Serwisu oraz zapisanie się na listę subskrybentów powiadomień dostępnych w przeglądarce internetowej są bezpłatne, a ich autorzy i Serwis nie odpowiadają za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich używania. Lawenda Public Relations zastrzega sobie prawo do przesyłania powiadomień lub zapisywania się na listę subskrybentów newslettera, jeżeli taka opcja zostanie udostępniona w Serwisie co oznacza zgodę Użytkownika Serwisu na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Serwis wykorzystuje pliki cookies

Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i jest przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie przesyłany do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików cookie: stałe („persistent cookie”) oraz sesyjne piki cookie („session cookie”). Stałe pliki cookie są archiwizowane przez przeglądarkę internetową i pozostają w niej przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia pliku cookie przez Użytkownika, zaś sesyjne pliki cookie są przechowywane do czasu zamknięcia przeglądarki przez Użytkownika. Większość przeglądarek pozwala Użytkownikowi na uniemożliwienie wykorzystywania plików cookies poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej. Uniemożliwienie wykorzystywania plików cookies będzie miało negatywny wpływ na użyteczność Serwisu poprzez ograniczenie korzystania z niektórych funkcji Serwisu. Użytkownik może usunąć pliki cookies już przechowywane poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki służące do tego celu. Usuwanie plików cookies może mieć negatywny wpływ na użyteczność Serwisu.

Inne technologie podobne do Cookies (zwane dalej: „Inne technologie”)

Dla zapewnienia sprawnego korzystania z Serwisu używane są także inne niż Cookies technologie np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.

Serwis stosuje Cookies lub inne podobne technologie w następujących celach:

– szybszego i łatwiejszego w użyciu działania Serwisu,

– lepszego dopasowania treści i reklam dostępnych w Serwisie do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika,

– ułatwienia Lawenda Public Relations prezentowania Użytkownikowi Serwisu reklam dopasowanych do jego zainteresowań,

– zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć jak Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

Używając Cookies w Serwisie nigdy nie jest identyfikowana tożsamość Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w Cookies. Do realizacji celów wskazanych powyżej, Lawenda Public Relations może współpracować z partnerami biznesowymi, np. reklamodawcami, firmami badawczymi i dostawcami aplikacji.

Lawenda Public Relations nie wykorzystuje w tym celu żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację Użytkownika. Zanonimizowane dane demograficzne mogą być także zestawiane z danymi behawioralnymi, które informują o zachowaniu Użytkownika w Serwisie, o jego preferencjach w zakresie treści Serwisu, dostarczaniu informacji o tym jak Użytkownicy korzystają z Serwisu, obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają.

Treści reklamowe

Cookies i inne technologie pomagają Serwisowi dostarczyć Użytkownikom reklamy odpowiadające ich zainteresowaniom, zwyczajom. W celu analitycznym i targetowania reklamy, tj. prezentowania reklamy określonej grupie docelowej (tzw. profile Użytkowników), mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron, aktywności w Serwisie, zanonimizowane dane geolokalizacyjne oraz zanonimizowane dane socjodemograficzne. Lawenda Public Relations nie wykorzystuje żadnych danych osobowych. W celu analitycznym i reklamowym zanonimizowane dane demograficzne zestawiane z danymi behawioralnymi (które mogą być przetworzone w postaci anonimowych profili behawioralnych Użytkowników zawierających anonimowe informacje o określonych zachowaniach w Serwisie) mogą być wykorzystywane przez Serwis a także udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem, iż żadne dane umożliwiające zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej (Użytkownika) ani żadne dane identyfikujące system, z którego Użytkownik korzysta (m.in. adres IP) nie są udostępniane ani wykorzystywane.

Cookies reklamowe pozwalają także Serwisowi oraz podmiotom trzecim mierzyć efektywność kampanii reklamowych. Informacje z Cookies pozwalają także ocenić skuteczność działań Lawenda Public Relations (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę Serwisu).

Serwis używa Cookies lub inne technologii podmiotów trzecich. Użytkownik może otrzymywać Cookies pochodzące od firm współpracujących z Serwisem podmiotów trzecich, takich jak np. Facebook, Google, Twitter, Pinterest, a także od firm realizujących na Stronach Serwisu kampanie reklamowe na zlecenie Reklamodawców. Więcej informacji na temat tych Cookies lub podobnych technologii możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Oprócz technologii Local storage na Stronach Serwisu mogą być również wykorzystywane inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej w przeglądarce/urządzeniu końcowym, których działanie jest konieczne do korzystania z Serwisu lub pożądane z uwagi na ich specyfikę.

Serwis korzysta również z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analytics) zamieszczające w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

e-mail: biuro@lawendapr.com

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!